Οδηγός ορθής πρακτικής για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή

Ο παρών Οδηγός παρέχει οδηγίες και συμβουλές για την ορθή μεταχείριση των ζώων πριν και  κατά τη διάρκεια της σφαγής ή της θανάτωσή τους, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και τη διατήρηση τους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κανονισμού 1099/2009/ΕΚ. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους των σφαγείων …