Η συμβολή της ΚΑΠ στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τον αγροτικό τομέα

Ο αγροτικός τομέας της Ευρώπης και πρωτίστως η κτηνοτροφία, καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην εκπλήρωση των στρατηγικών της ΕΕ για τη βιωσιμότητα και τη βιοοικονομία, με προτεραιότητα τη μείωση του 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030. Η ΚΑΠ αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» για την επίτευξη των ομολογουμένως φιλόδοξων αυτών στόχων, όπως αποδεικνύει έρευνα αξιολόγησης για τον αντίκτυπό της στην κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.