Διακήρυξη διαγωνισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος»

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τα Υποέργα 1 και 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος» με Κωδικό MIS: 5107703 Δημοσιεύτηκε στην ΕΕ (2023/S 045-131502), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 23PROC012233798  και 23PROC012242300) και στο ΕΣΗΔΗΣ (185688 και…