Διοίκηση ΕΔΟΚ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος έχει την ευθύνη του καθορισμού και της εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στο κρέας, επί τη βάσει σχετικών εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών, στο όνομα της βελτίωσης της λειτουργίας, του ελέγχου και της διαφάνειας της αγοράς.

Η Διοίκηση της ΕΔΟΚ ασκείται από 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την παρακάτω σύνθεση:

 1. Ελευθέριος Γίτσας: Πρόεδρος Δ.Σ. (ΣΕΚ-ΠΕΝΕΚΖΖΩ)
 2. Βασίλειος Παρόλας: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (ΣΑΣΟΕΕ)
 3. Γεώργιος Διδάγγελος: Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. (ΣΕΚ)
 4. Νικόλαος Κοσμάς Φωτιάδης: Ταμίας (Brigade)
 5. Αθανάσιος Παπαδόπουλος: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Δημοτικών Σφαγείων – ΠΕΔΗΣΦΑ))
 6. Παρθένιος Τζενετίδης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Δημοτικών Σφαγείων – ΠΕΔΗΣΦΑ)
 7. Ζαβέρδας Νίκος: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων)
 8. Χρήστος Μπαρλιάς: Μέλος Δ.Σ. (ΣΑΣΟΕΕ)
 9. Δημήτριος Δανιάς: Μέλος Δ.Σ. (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ)
 10. Θεόδωρος Σούκας: Μέλος Δ.Σ. (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ)
 11. Παναγιώτης Μουλκιώτης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστήριων Κρέατος – ΠΕΜΑΕΚ)
 12. Νίκος Φωτιάδης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστήριων Κρέατος – ΠΕΜΑΕΚ)
 13. Βίκυ Κωστοπούλου: Μέλος Δ.Σ. (BRIGADE)
 14. Γιώργος Μπατσολάκης (Ένωση Σχολών Κρέατος)
 15. Αλέκος Χριστόπουλος (Ένωση Σχολών Κρέατος)