Καταστατικό της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος

 

 Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση στον τομέα του κρέατος, ιδρύθηκε το έτος 2013 και έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποτελεί Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας», όπως o νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4015/2011, όπως οι νόμοι αυτοί ίσχυσαν και την με αριθμό 336178/2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας : «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο», όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της με αριθμό 334606 / 2001 (ΦΕΚ B 90/31.1.2001 ). Το αρχικό καταστατικό της Δ.Ο έχει δημοσιευθεί νομίμως , σύμφωνα με το άρθρο 784 ΑΚ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με αριθμό εγγραφής 1811/30-05-13. Ακολούθως στις 8.06.2018 κατατέθηκε η τροποποίηση του ως άνω καταστατικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με αριθμό μητρώου 488210 και αριθμό κατάθεσης Α.Κ. 229/2018.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΧΕ ΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Το ΝΠΙΔ με επωνυμία, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αριθ. 26 και Μεσογείων, με Α.Φ.Μ. 998092119, ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ.,  νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος τον κ. Ελευθέριο Γίτσα, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.21/9.2.2013 απόφαση αυτού.

2. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία, «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ  ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ» (Π.Ο.Κ.Κ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου αριθμ. 54,  με Α.Φ.Μ. 090258394, ΚΒ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο και εν  προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος Καταστατικού από τον κ. Χαρίση Θωμά  σύμφωνα με την από  2.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»(ΣΕΒΕΚ) , το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος, αριθμός 15α, με Α.Φ.Μ. 090247877, Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος καταστατικού από τον κ. Παναγιώτη Νίκα , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.17/4/2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ΣΕΒΕΚ.

4. To ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ», το οποίο εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, οδός Μ. Αντύπα ,αριθμ. 30, νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος καταστατικού από τον κ. Γεώργιο Αργυρίου  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2/2013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

5.To ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» », το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αριθμός   26 , με Α.Φ.Μ.090014848, ΙΒ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος καταστατικού από τον κ. Ελευθέριο  Γίτσα , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 411/ 22-23/2013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

 1. To ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΣΕΓΕΣ», λόγω θέσεως της σε καθεστώς εκκαθάρισης, καθώς και 
 2. «Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»(ΣΕΒΕΚ) ,
 3. «Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία, «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ  ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ» (Π.Ο.Κ.Κ)και  
 4. To ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ μετονομασθείσα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» .

Με την με αριθμό 6 /7.3.2Ο18 απόφαση της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της ΕΔΟΚ έγιναν δεκτά ως νέα μέλη 

α) η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ» και 

β) ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) .

ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΟΚ ΕΙΝΑΙ

 1. Το ΝΠΙΔ με επωνυμία, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αριθ. 26 και Μεσογείων, με Α.Φ.Μ. 998092119, ΙΒ’ Δ.Ο.Υ., νομίμως εκπροσωπούμενο.
 2. Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αριθ. 26 και Μεσογείων, με Α.Φ.Μ. 997126977 ΙΒ’ Δ.Ο.Υ., νομίμως εκπροσωπούμενο.
 3. Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός 28ns Οκτωβρίου, αριθμ.4 , με Α.Φ.Μ. 997024727 , Α’ Δ.Ο.Υ., νομίμως εκπροσωπούμενο.
 4. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΚΡΕΑΤΟΣ το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας  αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 997128553 , Δ.Ο.Υ  ΙΒ Αθηνών.,  νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Μουλκιώτη  Παναγιώτη, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 1 /29/11/2018 απόφαση αυτού.
 5. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 997128565 ,   Δ.Ο.Υ  ΙΒ Αθηνών,  νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Κοιμήση  Απόστολο, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ  1/25/11/2018   απόφαση αυτού.
 6. Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  με τον  διακριτικό τίτλο «brigade». το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας  αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 997128577 , ΙΒ Αθηνών ΄ Δ.Ο.Υ.,  νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Φωτιάδη  Νικόλαο , μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 1/30-11-2018,  απόφαση αυτού.
 7. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ  το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρκαδίας αριθ. 26, με Α.Φ.Μ.  997128633, Δ.Ο.Υ, ΙΒ Αθηνών,  νομίμως εκπροσωπούμενο και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Κασσίδη  Αθανάσιο , μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 1/ 2-12-2018  απόφαση αυτού.
  Με της απόφαση της γενικής συνέλευσης, της12/12/2019,   των αντιπροσώπων των μελών της ΕΔΟΚ έγινε δεκτό ως νέο μέλος:
 8. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ με τον διακριτικό τίτλο   ΑΓΡΟ.Σ.Ε. Αγροδιατροφικές Σχολές  Ελλάδας  η οποία εδρεύει στην Αθήνα ,οδός Αρκαδίας 26, με ΑΦΜ 996826450 ,Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών ,νομίμως εκπροσωπούμενη  και εν προκειμένω για την υπογραφή του παρόντος  από τον Χριστόπουλο Αλέκο, μέλος  του Διοικητικού  Συμβουλίου  σύμφωνα με την υπ αριθμ  1/2019  απόφαση  αυτού.

Με την από 30-6-2020  Απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των αντιπρόσωπων των μελών της ΕΔΟΚ ,αποφασίστηκε η τροποποίηση  των άρθρων 5,9,14,22 και το Καταστατικό κωδικοποιείται με το παρόν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Οι άνω συμβαλλόμενοι συνιστούν Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος» και σε συντομογραφία «ΕΔΟΚ» καλούμενη εφ εξής «Η Οργάνωση» και σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα «National  Interprofessional Organisation of Meat »  και στην Γαλλική γλώσσα «Organisation Interprofessionelle  de la viande».

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της Οργάνωσης ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αρκαδίας, αριθμός 26, Τ.Κ. 11526.

Η Οργάνωση μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  ή να εδρεύει  στις κατά τόπους επαγγελματικές οργανώσεις μέλη της .

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΣΑ

Η Οργάνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ,για την αναγνώρισή της σε εθνικό επίπεδο αντιπροσωπεύει δια των Οργανώσεων μελών της σε εθνικό επίπεδο κατ΄ ελάχιστον το 15% της εθνικής παραγωγής και το 15% της μεταποίησης  και το 15%στην εμπορία του προϊόντος-ομάδα προϊόντων ανά τομέα  του  Κρέατος, δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, δεν ασκεί η ίδια δραστηριότητες παραγωγής ή μεταποίησης ή εμπορίας του προϊόντος αυτού και έχει, ως σκοπό, την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη συνεκτίμηση της πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα του προϊόντος του Κρέατος, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων του , ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της  μεταποίησης και της εμπορίας του προϊόντος.

Σκοπεύει, επίσης, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών, σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα του προϊόντος  και την συμβολή στην υγεία του καταναλωτή ευνοώντας, ταυτόχρονα, τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ επαγγελματικών και κοινωνικών  κατηγοριών που ενδιαφέρονται για το Κρέας.

 

 1. Ειδικότερα, αποσκοπεί στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

α) Στη συμβολή, στο σχεδιασμό, στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης  όλων των δραστηριοτήτων, που αφορούν  στο κρέας και, γενικότερα, στη θεσμική στήριξη του εν λόγω  προϊόντος και των παραγώγων αυτού στις αγορές.

β) Στην προάσπιση, προώθηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του τομέα απέναντι στο Κράτος, την Ε.Ε., Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα και την επιδίωξη της συνεργασίας και του διαλόγου με τους φορείς αυτούς και ειδικότερα με το κράτος, του οποίου αποτελεί τον επίσημο συνομιλητή για το κρέας και των προϊόντων της μεταποίησης αυτού.

γ) Στον καθορισμό ειδικών θεμάτων και στην προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών της, για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών, εφ΄  όσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία.

δ) Στη συμβολή, στην οργάνωση και στη διαχείριση των αγορών με διαφάνεια, καλύτερη προσαρμογή των προϊόντων σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσής της  και καλύτερο συντονισμό της διάθεσής της.

ε) Στην ενίσχυση των μέτρων, για την ασφάλεια των προϊόντων, ιδιαίτερα με ελέγχους,  χάριν της προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών και στην ορθή διαχείριση των σημάτων ποιότητας, που χορηγούνται από τους Οργανισμούς πιστοποίησης.

στ) Στην ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών για τον προσανατολισμό της παραγωγής των προϊόντων, που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς,  τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως, όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων, στην προστασία των εδαφών και υδάτων και, γενικά, στον σεβασμό του περιβάλλοντος.

ζ) Στην προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα προσφέρουν στις διάφορες ομάδες καταναλωτών εναλλακτικές λύσεις καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές τους ανάγκες, όπως πχ  βιολογικά προϊόντα, σήματα ποιότητας κλπ.

η) Στην ανάληψη δράσεων, που θα έχουν, ως στόχο, την διεύρυνση της κατανάλωσης των προϊόντων μέσω ενεργειών προβολής και διαφήμισης, τόσο στην Ελλάδα ,όσο και στο εξωτερικό, ειδικά με την ανάληψη ή συμμετοχή σε προγράμματα δράσης χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή Ενωσιακούς πόρους ,στην ενημέρωση, σχετικά με τη διατροφική σημασία των προϊόντων στην υγεία των καταναλωτών.

θ) Στη συγκέντρωση και συνεργασία σε μόνιμη βάση των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών του τομέα, στη διαρκή ενημέρωσή τους γύρω από τις εξελίξεις σε Εθνικό, Ενωσιακό  και Διεθνές επίπεδο, στην ενθάρρυνση για κάθε είδους συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και στη διαμόρφωση του πλαισίου, που θα καθορίζει και θα κατοχυρώνει τις μεταξύ τους σχέσεις.

ι) Στη στήριξη ενεργειών, που στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, στη διαφάνεια και θεμιτή διαχείριση των αγορών, καθώς και στην ανάπτυξη της σημασίας των προϊόντων , στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας.

ια) Στην υποστήριξη δράσεων προβολής και προώθησης του Ελληνικού Κρέατος, μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, της έρευνας αγορών, της γευστικής του ιδιαιτερότητας ,λόγω της εκτροφής των ζώων , της επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων κ.λπ.

ιβ) Στην ενίσχυση μέτρων για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων, προϊόντων ολοκληρωμένης παραγωγικής διαχείρισης, ειδικών πιστοποιημένων παραγωγικών προτύπων, προώθησης και ελέγχου της επισήμανσης των προϊόντων με βάση τις ποιοτικές προδιαγραφές και ονομασίες, τις ενδείξεις καταγωγής και τυπικότητας των προϊόντων, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών, καθώς και της εξάλειψης του αθέμιτου ανταγωνισμού.

ιγ) Στην ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων στο πλαίσιο των συμφερόντων των χρηστών και των καταναλωτών.

ιδ) Στην εφαρμογή μεθόδων και μέσων και διοργάνωσης εκπαιδευτικών ενεργειών, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

ιε)Στην προαγωγή μεταξύ των διαφόρων οικονομικών φορέων που συνιστούν τις διεπαγγελματικές σχέσεις  συνεργασίας που θα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη σύναψη διεπαγγελματικών συμφωνιών, συμβάσεων και συμβολαίων.

Όταν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των εθνικών επαγγελματικών οργανώσεων μελών,  το κάθε μέλος πρέπει να την  εκτελέσει στο μέρος που το αφορά και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των μελών αυτού.

ιστ) Στη στενότερη σύνδεση των διεπαγγελματικών σχέσεων, οργανώνοντάς τες σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοσίων Αρχών, που σχετίζονται με τη διαχείριση των αγορών, αποσκοπώντας στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων, την αύξηση της ποσότητας και την προώθηση στις αγορές.

ιζ) Στην επιδίωξη λήψης μέτρων προστασίας της πρώτης ύλης των προϊόντων  (κανόνες υγιεινής και προστασίας των ζώων).

ιη) Λήψη μέτρων τήρησης των προδιαγραφών παραγωγής ,που απαιτούν οι ενωσιακοί  κανονισμοί και η εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα .

ιθ) Στην ενθάρρυνση συνεργασίας των επαγγελματικών, οι οποίες δρουν στην περιφέρεια και κλαδικών Οργανώσεων.

ιι) Η υπεράσπιση και προώθηση των κοινών συμφερόντων των γεωργικών και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, της οικοτεχνίας  και του εμπορίου στον τομέα   του κρέατος, μέσα από την αντιπροσωπευτικότητα  των μελών  της Οργάνωσης.

ικ)  Η Οργάνωση μπορεί  να επιδιώξει  με νομοθετική ρύθμιση να προβλεφθεί η απόσπαση υπαλλήλων του κράτους , οι οποίοι μπορούν να κάνουν μια πρακτική εξάσκηση  στη  διεπαγγελματική ή να προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, για την βοήθεια του τομέα. Αντίστοιχα μπορεί να ισχύσει  για  φοιτητές ή σπουδαστές  να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση ,και να  βοηθήσουν συγχρόνως το έργο της διεπαγγελματικής, και στην γνώση της υγειούς προώθησης του προϊόντος και στην γνώση για την επιδίωξη της  διαφάνεια στην  αγοράς.

Επίσης για τους πόρους μιας διεπαγγελματικής μπορεί να επιδιωχθεί με νομοθετική ρύθμιση να προβλεφθεί ότι τα πρόστιμα ή μέρος των προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες του τομέα, να περιέρχεται στο ταμείο της.

Επίσης ένα μέρος από έσοδα, που προκύπτουν αιτό διεπαγγελματικές συμφωνίες.

Ιλ ) Η υλοποίηση κοινών δράσεων , οι οποίες ανταποκρίνονται στο δημόσιο συμφέρον και συνάδουν με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαφάνεια των αγορών ,την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, αλλά και την υγεία των ζώων και των παραγομένων προϊόντων του κρέατος.

ιμ) Η Οργάνωση, μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων, έναντι αμοιβής, με συμβολικό κέρδος, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά για τις λειτουργικές της ανάγκες και ουδέποτε θα διανέμεται στα μέλη της, ακόμη και στην περίπτωση λύσης και εκκαθάρισής της, αλλά θα διατίθεται για σκοπούς, που προβλέπονται στο καταστατικό της.

 

 1. Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με:

α) Την εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος οργάνωσης του τομέα, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητάς του, προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του.

β) Τη διενέργεια ερευνών, που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγής, της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων.

γ) Τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη  μελετών αξιοποίησης των πόρων, οι οποίοι διατίθενται στους προαναφερόμενους στόχους, όπως κάθε είδους επιχορηγήσεις κ.λπ.

δ) Τη συμμετοχή σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, εργαστηριακών πειραμάτων και ανάπτυξης και την πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.

ε) Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

στ) Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών, για την μελέτη και εισήγηση θεμάτων, που αφορούν τα προϊόντα.

ζ) Την υποβολή αιτημάτων, προτάσεων και υποδείξεων προς τις αρμόδιες αρχές, για την επίτευξη του σκοπού της Οργάνωσης, με σεβασμό τόσο στο εθνικό όσο και στο ενωσιακό δίκαιο.

η) Την συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή Όργανα και Οργανώσεις τα οποία άμεσα ή έμμεσα προωθούν τα ευρύτερα συμφέροντα του κλάδου.

θ) Την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και ορθής πρακτικής σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία του Κρέατος και στην υποχρεωτική υιοθέτησή τους από τα μέλη της.

ι) Την διοργάνωση κάθε είδους μορφωτικής δραστηριότητας και εκπαίδευσης των φυσικών προσώπων των μελών της Δ.Ο ιδίως διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, επισκέψεις σε περιοχές παραγωγής του Κρέατος .Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, πρέπει να είναι συνεχής, διότι μόνον έτσι αποφεύγονται οι κάθε είδους στρεβλώσεις. Η επιδίωξη χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από το κράτος και την ευρωπαϊκή ένωση, αφού οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι νόμιμες και επιβαλλόμενες. Με γνώμονα τούτο η Δ.Ο πρέπει να επιδιώξει την εγγραφή στους προϋπολογισμούς των αρμοδίων Υπουργείων ή Φορέων  της σχετικής δαπάνης.

ια) Την έκδοση περιοδικού μέσα από το οποίο θα προωθούνται θέματα του κλάδου, δημιουργία ενός συστήματος συνεχούς πληροφόρησης των μελών και οικονομικών προβλέψεων. Η επιδίωξη επισκέψεων σε άλλες χώρες, για την κατάκτηση της γνώσης.

ιβ) Τη δημιουργία στους κόλπους της και τη διαχείριση διεπαγγελματικών ταμείων, των οποίων οι πόροι θα προορίζονται για την πραγμάτωση των σκοπών της Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Οργάνωσης ορίζεται για (50) πενήντα χρόνια και αρχίζει από της καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η διάρκεια της Οργάνωσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Πόροι της Οργάνωσης για την πραγμάτωση των σκοπών της και των δραστηριοτήτων της είναι : 

– 0ι τακτικές εισφορές των μελών της,

– Τυχόν έκτακτες εισφορές, που μπορούν να καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο της Οργάνωσης.

– Οι ετήσιες συνδρομές των συνδεδεμένων μελών, 

– Οι χορηγίες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 

– Οι επιχορηγήσεις του Κράτους και της Ε.Ε., κάθε δωρεά,  κληρονομιά ή κληροδοσία υπέρ της Οργάνωσης, 

– Τα περιουσιακά δικαιώματα, γενικά, τα οποία αποκτά η Οργάνωση από τη λειτουργία της, έσοδα από τα εκάστοτε σεμινάρια, εκδηλώσεις και προγράμματα,  που διοργανώνει, είτε η ίδια, είτε συμπράττοντας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

– Κάθε εισφορά, που θα επιβάλλεται κατόπιν διεπαγγελματικής συμφωνίας και κυρώσεως από την Αρμόδια Αρχή.

– Κάθε έσοδο, που αποκτάται νομίμως.

-Κάθε χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8  παρ. 6 του ν.4015/2011.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το ύψος και την αναπροσαρμογή του ύψους της τακτικής της εισφοράς, την καταβολή εκτάκτων εισφορών, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής των συνδεδεμένων μελών.

3. Για την ευόδωση του σκοπού της Οργάνωσης, τα μέλη εισφέρουν τα ακόλουθα ποσά, τα οποία αποτελούν το κεφάλαιο της Οργάνωσης :

1,Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ), Πεντακόσια (500,00) ευρώ.

2. Η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ  ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (Π.Ο.Κ.Κ), Πεντακόσια (500,00) ευρώ.

3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΕΒΕΚ). Πεντακόσια (500,00) ευρώ.

4. Η  ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, Πεντακόσια (500,00) ευρώ. 

5.Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – ΠΑΣΕΓΕΣ  Πεντακόσια (500,00) ευρώ.

Τα ποσά αυτά θα εισπραχθούν από τον Ταμία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου επί αποδείξει και θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί από την Οργάνωση για την κατάθεση των χρημάτων της. Η  Οργάνωση θα επιδιώξει την θέσπιση ενός σταθερού πόρου ,ο οποίος θα συνδέεται με το προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Σε συνέπεια με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Οργάνωσης :

1.Δεν είναι δυνατόν καμία διανομή κερδών μεταξύ των μελών της, ή η καταβολή τόκων προς αυτά, τόσο κατά τη λειτουργία της όσο και κατά τη διάλυσή της. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονομικά πλεονάσματα συνέπεια της λειτουργίας της ουδέποτε διανέμονται μεταξύ των μελών, αλλά προστιθέμενα στο κεφάλαιο της Οργάνωσης διατίθενται για τους σκοπούς της.

2.Τα μέλη της Οργάνωσης σε περίπτωση διάλυσης, αποχώρησης ή αποβολής τους δικαιούνται μόνο την ως ανωτέρω άτοκη επιστροφή της εισφοράς τους, εφόσον αυτή σώζεται και συντρέχουν γενικά οι προϋποθέσεις του νόμου.

Σε καμία περίπτωση τα μέλη που αποχωρούν από την οργάνωση δεν έχουν δικαίωμα να αξιώνουν να λάβουν με οποιαδήποτε αιτιολογία οποιοδήποτε ποσό από την περιουσία της Οργάνωσης μεγαλύτερη από τη συνεισφορά τους.

Το κεφάλαιο της Οργάνωσης δεν μπορεί ποτέ να διανεμηθεί μεταξύ των μελών της, αλλά διατίθεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανό της, όσο υφίσταται και λειτουργεί, για την πραγμάτωση των σκοπών της.

Σε περίπτωση λύσης της Οργάνωσης τα πέραν των αποδιδόμενων εισφορών κεφάλαια και κάθε περιουσιακό στοιχείο, τα οποία απομένουν διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των 2/3 των μελών  για  σκοπούς κοινωνικούς. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΗ

Είσοδος – Έξοδος – Αποχώρηση – Διαγραφή – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις. 

α) Μέλη της Οργάνωσης είναι τα ΝΠΙΔ που συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό. Νέα μέλη εισέρχονται στην Οργάνωση, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της, η οποία ορίζει και το ποσό της συνδρομής.

Η είσοδος νέων μελών στην Οργάνωση προϋποθέτει τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Τα νέα μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούν επαγγελματικές Οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Κρέας. Προκειμένου να εξετασθεί από την Γ.Σ. το αίτημα εισδοχής νέου μέλους, θα πρέπει το υποψήφιο μέλος να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι εκπροσωπεί φορείς που δραστηριοποιούνται στο προϊόν της Οργάνωσης  και να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Η Συνέλευση ερευνά εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό και εξυπηρετούν τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Οργάνωσης.

β) Η αποχώρηση μέλους πραγματοποιείται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης και το μέλος δεσμεύεται για τις αποφάσεις, που έχουν ληφθεί μέχρι την ημέρα αποχώρησής του.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαγράφει το μέλος, το οποίο προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες αντιστρατεύονται το σκοπό της Οργάνωσης ή παρακωλύει το έργο της ή δεν καταβάλλει τις κάθε είδους οικονομικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ή τον κώδικα δεοντολογίας.

δ) Η γενική συνέλευση διαγράφει το μέλος, το οποίο χάνει τις προϋποθέσεις εγγραφής του.

Η απόφαση διαγραφής πρέπει να είναι αιτιολογημένη, όπως ο Νόμος ορίζει.

Για την εφαρμογή των περιπτώσεων γ και δ του παρόντος άρθρου απαιτείται για τη λήψη της απόφασης αυξημένη απαρτία των 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Η ιδιότητα του μέλους της Οργάνωσης και το ποσό της συνδρομής και εισφοράς των μελών δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται.

Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, εφόσον στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά.

Τα μέλη υποχρεούνται να προσφέρουν για την πραγμάτωση των σκοπών της Οργάνωσης και να συμβάλλουν με κάθε εν γένει δυνατό τρόπο στην επιτυχία του σκοπού της, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Η Οργάνωση αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος των μελών της.

Τα μέλη ευθύνονται προς τρίτους, για οφειλές της Οργάνωσης ,μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Όργανα της Οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και η ελεγκτική επιτροπή (ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 9 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης και απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των μελών της. Οι αντιπρόσωποι ορίζονται από τα μέλη της Οργάνωσης .

Οι αποφάσεις ορισμού αντιπροσώπων για την Γ.Σ. κοινοποιούνται στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΔΣ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Η ιδιότητα του μέλους και του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ανακληθούν για οποιοδήποτε λόγο.

Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αντικαθιστά τους αντιπροσώπους που έχει ορίσει. Η απόφαση αντικατάστασης αντιπροσώπου κοινοποιείται στην Οργάνωση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. απαρτίζεται από τριάντα δύο (32) αντιπροσώπους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα μέλη. Ο τρόπος ορισμού τους επαφίεται στις διατάξεις του καταστατικού της κάθε οργάνωσης μέλους.

1.Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ), ορίζει  τέσσερις (4) αντιπροσώπους.

 1. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τέσσερις (4) αντιπροσώπους.
 2. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ορίζει τέσσερις (4) αντιπροσώπους.
 3. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΚΡΕΑΤΟΣ ορίζει  τέσσερις (4)  αντιπροσώπους.
 4. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ορίζει τέσσερις (4) αντιπροσώπους.
 5. Η ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ορίζει τέσσερις  (4)  αντιπροσώπους.
 6. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ορίζει τέσσερις (4) αντιπροσώπους.
 7. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ορίζει τέσσερις (4) αντιπροσώπους.

Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν τα μέλη σε όλες τις σχέσεις τους με την Οργάνωση, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών τους Οργάνων. Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει στη γενική συνέλευση με μία (1) ψήφο.

Οι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως. Κατ΄ εξαίρεση αντιπρόσωπος που αδυνατεί να παραστεί στην Γ.Σ. , για λόγο, που κρίνεται κατά αντικειμενική κρίση ως σπουδαίος, μπορεί να καταθέσει στο Δ.Σ. εξουσιοδότηση με την οποία να εξουσιοδοτεί άλλον αντιπρόσωπο του τομέα του, να τον εκπροσωπήσει με δικαίωμα ψήφου. Κάθε παρών αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα.

Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων είναι τρία (3) χρόνια.

Τα μέλη, μαζί με τους τακτικούς, ορίζουν και τους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους.  Αναπληρωματικός αντιπρόσωπος λαμβάνει τη θέση  τακτικού μόνο σε περίπτωση μονίμου κωλύματος του τακτικού, και εφ όσον προηγηθεί σχετικό έγγραφο του ΔΣ του μέλους, το οποίο τον έχει ορίσει.

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η είσοδος νέων μελών. γ) Η διαγραφή μέλους. δ) Η διάλυση, η λύση και εκκαθάριση της Οργάνωσης.

ε) Η σύναψη διεπαγγελματικών συμφωνιών, στ)  Οι συμφωνίες ή οι εναρμονισμένες πρακτικές, για τις οποίες ζητείται η επέκταση κανόνων.

ζ) Η σύναψη συμφωνιών με άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

η) Η ψήφιση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης και του Κώδικα Δεοντολογίας.

θ) Η έγκριση του Ισολογισμού – Προϋπολογισμού, Απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ. και η απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Δ.Σ. Η έγκριση του προγράμματος δράσης του επομένου έτους.

ι) Ο καθορισμός και η αύξηση των εισφορών των μελών, ο ορισμός των συνδρομών, των εισφορών, των ετήσιων συνδρομών των συνδεδεμένων μελών, η καταβολή εκτάκτων εισφορών, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.

ια) Η ανακήρυξη συνδεδεμένων μελών. ιβ) Η πιστοποίηση του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2732/1999, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του ν.4015/2011). Η διαπίστωση της απώλειας της αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης.

ιγ) Η συμμετοχή της Οργάνωσης σε άλλα νομικά πρόσωπα με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Οργάνωσης στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ορίζοντας συγχρόνως και τον εκπρόσωπό της σε αυτά.  

ιδ) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ– ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα, όταν το κρίνει το Δ.Σ. Επίσης, την σύγκληση της Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει το 1/3  των μελών της Οργάνωσης, όταν το Δ.Σ. αρνείται ή αδρανεί να συγκαλέσει τη Γ.Σ. Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης αυτής, η οποία υπογράφεται από τους αντιπροσώπους, που ζήτησαν τη σύγκληση της Γ.Σ., περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ή στα γραφεία της Οργάνωσης ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει το Δ.Σ., το οποίο γνωστοποιεί τούτο στην πρόσκληση συγκλήσεως. Η πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με συστημένη επιστολή, περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και τον χρόνο πραγματοποίησης της Γ.Σ., γνωστοποιείται δε στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Στην αρχή της συνεδριάσεως εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας, ο οποίος φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται στο τέλος της συνεδριάσεως από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Γ.Σ. Μέχρι την άνω εκλογή, χρέη Προέδρου της Γ.Σ. ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος ή ο αρχαιότερος σύμβουλος, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Εκλέγεται επίσης ένας ψηφολέκτης, ο οποίος επιμελείται των ψηφοφοριών.

Μυστικές ψηφοφορίες  είναι  η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τις ευθύνες της Διοίκησης, και διενεργείται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  όταν, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντες περισσότεροι από το 2/3 του συνόλου  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση, που προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, από 0,5 συμπεριλαμβανομένου και άνω, τούτο στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, ενώ, από 0,5 και κάτω, ισχύει ο αμέσως προηγούμενος ακέραιος αριθμός.

Η απαρτία θα πρέπει να υπάρχει καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. διαπιστωθεί ότι το σώμα δεν βρίσκεται πλέον σε απαρτία λόγω αποχώρησης αντιπροσώπων, οι εργασίες διακόπτονται και συνεχίζονται σε επαναληπτική Γ.Σ. όπως ορίζεται κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή στην επαναληπτική Γ.Σ. συζητούνται μόνο τα θέματα που δεν συζητήθηκαν στην πρώτη Γ.Σ.  

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, τότε η Γ.Σ. συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η απόφαση της Γ.Σ. πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου  των μελών εκτός αν άλλως ορίζεται.

Για τη διαγραφή μέλους ή την είσοδο νέου μέλους η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4  του συνόλου  των μελών. 

Για τη λήψη απόφασης, σχετικά με τη λύση της Οργάνωσης, την τροποποίηση του Καταστατικού, την ανακήρυξη συνδεδεμένων μελών, την πιστοποίηση βαθμού αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης, όπως ορίζει ο Νόμος, και την εφαρμογή των συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Οργάνωσης, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του συνόλου των αντιπροσώπων των μελών. Ομόφωνη απόφαση του συνόλου των αντιπροσώπων απαιτείται και στην περίπτωση συνάψεως διεπαγγελματικών συμφωνιών ή θέσπισης όρων για την επέκταση κανόνων. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο Δ.Σ συμμετέχουν τα οκτώ (8) μέλη. Κάθε συμβαλλόμενο μέλος ορίζει δυο εκπροσώπους του για το Δ.Σ., άρα το Δ.Σ. αποτελείται από 16 μέλη. Ταυτόχρονα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με την ίδια αναλογία. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα μέλη της Οργάνωσης .Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη να ορίσουν με ομόφωνη απόφασή τους, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τρίτο πρόσωπο εφόσον τούτο διαθέτει ειδικό επιστημονικό κύρος και εμπειρία ,η οποία καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη, για την Οργάνωση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ είναι τριετής. Τα αξιώματα που απονέμονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :Πρόεδρος, Δυο (2) Αντιπρόεδροι , Γενικός Γραμματέας και  Ταμίας.

Η κατανομή  των αξιωμάτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται με μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση,  υποχρεούται να κυρώσει τον ορισμό των μελών του ΔΣ, εκτός εάν διαπιστώσει ότι αυτός δεν έχει γίνει με τρόπο σύμφωνο προς τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παύσουν ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από τα μέλη του ΔΣ της Οργάνωσης που έχουν ορίσει, με αιτιολογημένη απόφαση τους η οποία κοινοποιείται στην Οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του παυθέντος μέλους καταλαμβάνει προσωρινά το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να κυρωθεί ο ορισμός νέου τακτικού μέλους του ΔΣ στη θέση του παυθέντος. Σε περίπτωση που το παυθέν μέλος είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ ,για τον ορισμό νέου προέδρου γίνεται  κατανομή  αξιωμάτων .

Η Οργάνωση μπορεί να προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή, με ειδική σύμβαση εργασίας. Τα προσόντα, οι όροι εργασίας και οι όροι αμοιβής του, θα καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής Θα πρέπει να είναι Επιστήμονας με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της Δ.Ο.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά στην Διοίκηση της Οργάνωσης, στην διαχείριση της περιουσίας της και των υποθέσεών της και στην επιδίωξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων  της, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Οργάνωση δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε Υπηρεσίας, Δημόσιας Αρχής, των Δικαστηρίων, Τραπεζών και γενικά κάθε Φυσικού και Νομικού Προσώπου.  Η εκπροσώπηση της οργάνωσης για τις συνήθεις δραστηριότητες της (π.χ. είσπραξη χρημάτων, συναλλαγές με τράπεζες, αλληλογραφία κλπ) εκχωρείται σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένους όρους που περιγράφονται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της οργάνωσης για ειδικά θέματα (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, δικαστικές υποθέσεις κλπ) εκχωρείται με απόφαση του Δ.Σ. που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.

Το Δ.Σ. συνομολογεί συμβάσεις, προσλαμβάνει προσωπικό, συμβούλους, στελέχη, εισπράττει επιχορηγήσεις, γενικά χρηματοδοτήσεις, και προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν την Οργάνωση, μέσα πάντοτε στο πλαίσιο των Καταστατικών της Οργάνωσης , σκοπών και των αποφάσεων της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα, να αναθέτει όλες ή και μέρος των αρμοδιοτήτων του σε ένα η περισσότερα από τα μέλη του ή και σε Υπηρεσιακά Στελέχη της Οργάνωσης.

Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Οργάνωσης ή και αλλού, όταν οι ανάγκες  της Οργάνωσης το απαιτούν, τουλάχιστον, μία φορά το δίμηνο.

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του 1/3 μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση που ο Πρόεδρος το αρνείται, το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3  του συνόλου των μελών του ,.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι έγκυρες, όταν λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, δηλαδή με 11 τουλάχιστον ψήφους .

Οι αποφάσεις, που αφορούν σε προτάσεις όρων, για την  κατάρτιση διεπαγγελματικών συμβάσεων, συμφωνιών ή τη δέσμη μέτρων για την υιοθέτηση κοινών κανόνων  λαμβάνονται ομόφωνα.

Το Δ.Σ. θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γ.Σ., καταρτίζει τον Ισολογισμό _ Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό της Οργάνωσης, συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επομένου έτους, καθώς και το πρόγραμμα δράσης, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ., που αδικαιολόγητα δεν μετέχει τριών (3) τουλάχιστον συνεχών συνεδριάσεων, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος.

Η κενή θέση καλύπτεται από το αναπληρωματικό μέλος, που προτάθηκε από το   μέλος, στο οποίο ανήκε ο εκπίπτων.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω για την περίπτωση παύσης μέλους του ΔΣ.

Το Δ.Σ. επιμελείται όλων των εργασιών, που απαιτεί ο Νόμος για την αναγνώριση της Οργάνωσης εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φροντίζει για την τήρηση των υποχρεώσεων, που ο Νόμος επιβάλλει, στην περίπτωση αναγνώρισης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης.

Επιμελείται της σύνταξης των πινάκων αντιπροσωπευτικότητας, των προϊόντων, που εκπροσωπούν τα μέλη, καθώς και της αντιπροσωπευτικότητας των εκπροσώπων των μελών της Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΤΑΜΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, με πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει την ημερήσια διάταξη.

Έχει την κύρια ευθύνη για την οικονομική πορεία της Οργάνωσης, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία αυτής. 

Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ισολογισμό – προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης, φροντίζει για την τήρηση των βιβλίων της Οργάνωσης, υπογράφει τα αντίγραφα των πρακτικών. Τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων εξόδων, μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών, διενεργεί πληρωμές με απόφαση του ΔΣ, τηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίον είναι κατατεθειμένα τα εκάστοτε χρηματικά υπόλοιπα της οργάνωσης και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκτός αν άλλως  ορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Δ.Σ. δύναται, με ομόφωνη απόφασή του, να συνιστά Επιτροπές ορίζοντας συγχρόνως και τα μέλη αυτών, όπως Συμβουλευτικές, Μελέτης, Έρευνας, Εμπειρογνωμόνων, Τεχνικές, Εργασίας, κ.ά. με αμοιβή ή όχι.

Τα μέλη των Επιτροπών αυτών μπορεί να προέρχονται από μέλη του Δ.Σ. ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξειδικευμένα ή σχετικά με το αντικείμενο κάθε Επιτροπής. Οι Επιτροπές αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Θέματα λειτουργίας Επιτροπών μπορεί να ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της  Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θέματα της Οργάνωσης, που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία και στις επί μέρους δραστηριότητές της, στη λειτουργία των Επιτροπών στα συνδεδεμένα μέλη, μπορούν να ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που θα ψηφίζεται από την Γ.Σ. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να καθορίζει θέματα, σχετικά με την κατάρτιση πίνακα προσδιορισμού της αντιπροσωπευτικότητας των προϊόντων και της εκπροσώπησης των επαγγελματικών, οικονομικών κατηγοριών του τομέα.   Ως  εκ τούτου    είναι  ανάγκη  να  αναφερθούν στο εσωτερικό μας  κανονισμό  και να  αποσαφηνιστούν  πλήρως  τα  εξής:

1)Μέλη της  ΕΔΟΚ μπορούν  να γίνουν  επίσης, Νομικά  πρόσωπα  που είναι  αναγκαία  για την  ολοκλήρωση  του τομέα , όπως  υπηρεσίες  σφαγείων, μεταφορών, υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  εστίασης  και ότι άλλο σχετικό  με τους  σκοπούς  της  ΕΔΟΚ.   Τα μέλη αυτά είναι συνδεδεμένα  πλην όμως  ισότιμα μεταξύ του συνόλου των μελών της  Οργάνωσης.

2)Τα συνδεδεμένα  μέλη  πρέπει  να  είναι  συλλογικά  όργανα  με πανελλαδικό αποτύπωμα ,δεν υπόκεινται  στην προσκόμιση  στοιχείων  αντιπροσωπευτικότητας ,ενώ πληρώνουν  εισφορές  με την διαδικασία  που θα  συμφωνηθεί  με  τον  κάθε  ένα  χωριστά.

3)Η Παραγωγή  εκπροσωπείται  στην  ΕΔΟΚ  από τα πανελλαδικά  συλλογικά  όργανα  που  έχουν  μέλη  συνεταιριστικές  οργανώσεις  ,οργανώσεις  παραγωγών και ομάδες παραγωγών, ενώ αποκλείονται  οι σύλλογοι ομοσπονδίες και γενικότερα συλλογικά  όργανα  που δεν  έχουν επαγγελματικό υπόβαθρο.

4)Η  Εμπορία  διαχωρίζεται  ως  χονδρική  και   λιανική εμπορία. Την πρώτη  εκπροσωπούν     εμπορικές  επιχειρήσεις  και συνεταιριστικές οργανώσεις  κάθε  είδους , που διακινούν     τα προϊόντα  τους   μεταξύ του  συνόλου  των επαγγελματιών.

Η  λιανική  εμπορία  εκπροσωπείται  από τα Σούπερ μάρκετ   , από τα  μάρκετ κρεάτων  και από τα παραδοσιακά κρεοπωλεία ,που κοινό της  γνώρισμα  είναι η πώληση του προϊόντος  στον  καταναλωτή.

5) Μεταποίηση  αποτελείται   πρώτον  από την   Βιομηχανική μεταποίηση, με μαζική παραγωγή προϊόντων    και  δεύτερον  από  επιχειρήσεις  μεταποίησης  ,αλλαντοποιείων εργαστηρίων  κρέατος ,σφαγείων ,παραδοσιακών και σύγχρονων κρεοπωλείων.

ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Συνδεδεμένα μέλη της Οργάνωσης ανακηρύσσονται, με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ., Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, εφ΄ όσον το αντικείμενο δραστηριότητάς τους σχετίζεται με το κρέας ή τους καταστατικούς σκοπούς της Οργάνωσης. Τα συνδεδεμένα μέλη, εφ΄ όσον επωφελούνται από τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, οφείλουν να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, εφ΄ όσον αυτό αποφασισθεί από τη Γ.Σ., κατόπιν προτάσεως  του Δ.Σ. Η Γ.Σ. κρίνει κατά περίπτωση. Τα συνδεδεμένα μέλη παρίστανται στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου. Περισσότερα για τα ανωτέρω μπορεί να προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Οργάνωση λύεται, σύμφωνα με ρητό όρο του παρόντος καταστατικού, μόνο με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των αντιπροσώπων  των μελών. Η αποχώρηση μέλους δεν λύει, σε καμία περίπτωση, την Οργάνωση.

Αυτοδικαίως λύεται, όταν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δύο (2) και συγκεκριμένα σε λιγότερα από ένα από κάθε εκπροσωπούμενη επαγγελματική ή  οικονομική δραστηριότητα.

Μετά τη λύση της Οργάνωσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του Δ.Σ., εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Τα σχετικά με την εκκαθάριση ζητήματα ρυθμίζονται από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 773 – 783 ΑΚ.

Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της οργάνωσης τα τυχόν χρηματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν μαζί με τα πάγια καθώς και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα θα δωρηθούν με ευθύνη του εκκαθαριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η οικονομική διαχείριση κάθε χρήσης δύναται να ελέγχεται από έναν Ελεγκτή ή Ελεγκτική Εταιρία, που θα ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γ.Σ., η οποία θα καθορίζει και την αμοιβή τους. Ο Ελεγκτής δεν μπορεί να είναι υπάλληλος της Οργάνωσης. Ειδικά, για την πρώτη οικονομική χρήση, που λήγει στις 31.12.2020 ορίζεται Ελεγκτής ο κ. Ηρώδης Μπακογιάννης, ΑΜ Φορ. Τάξεως 3483,Οικ.Επ.28406.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 τρίτο όργανο της Οργάνωσης είναι η Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή  εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ, και αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

Έργο της είναι ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Οργάνωσης.

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία αφού συγκροτηθεί σε σώμα η Επιτροπή, είναι εκείνος που καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη δικαιοδοσία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο της ΕΔΟΚ θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

Ο έλεγχος των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, στα γραφεία της ΕΔΟΚ και απαγορεύεται η εξαγωγή τούτων σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός αυτών χώρο.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό διαχείρισης, που έγκαιρα θέτει στην διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συνάπτει την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα και προτάσεις, σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

Την έκθεση αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κάθε οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κατ΄ εξαίρεση, η πρώτη οικονομική χρήση αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος  στο ΓΕΜΗ  και λήγει την 31.12.2020.Οι μέχρι σήμερα δαπάνες για τη σύσταση της Οργάνωσης την βαρύνουν.

ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, η οποία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 και 13 του παρόντος, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκτός από τα οριζόμενα από τους φορολογικούς Νόμους στοιχεία, θα τηρείται, επίσης, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων και Βιβλία Πρακτικών των Επιτροπών.

Για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4647/2019 οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας της Ε.Ε.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται νομίμως.

1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

    ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

    ΣΑΤΩΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

3) ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

    ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

   ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ

 

6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

   ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ   ΖΩΩΝ

   ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ